Règlement – Regards d’Iran

English version below

Version française en bas

ق ا ونین جش نو ار ه
Regards d’Iran – نگاھی بھ ایر ان
ج ن شو ار ه ارو پایی بر ا ی فیلم ھ ا یم سنت د ای ر ان ی
بند ١
کھ ی ک شرکت غ یر انتفاعی و اقع در غرب پار ی س است « Écrans des Mondes » جشنو ار ه نگ اھی بھ ایر ان توس ط مسوس ھ
برگز ار می شود . ای ن جش نو ار ه مخصوص آاثر مستند فیلم س از ان ایر ان ی اس ت . برگز ار ک ننده و ھ یا ت انتخ ا ب در پذیرش آثار
بھ ک یفیت فیلم، قدرت مح تو ا و اص ال ت سوژ ه توج ھ د ار ند. فقط در مو ار د خ اص ممکن است فیلمی از یک فیلمس از خ ارجی
اتنخ اب شود کھ ا لتبھ موضوع آن باید در بار ه ای ر ان باشد.
بند ٢
فیلم می تو اند توسط ک ارگر د ان ، تھ یھ ک ننده، پخش ک ندنه و یا ھر نم ا یدنه قانو نی ثب ت نام شود. ثب ت نام در این جش نو ار ه ر ایگ ان
اس ت . نمایش در این ج شون ار ه و ھمچ نین نم ایش ھ ا ی دور ه ا ی (فص ل ی ) آن ر ایگ ان بوده ھو ز ینھ ا ی پر د اخت نخو اھ د ش د .
بند ٣
چان نچھ فیلمی در ی ک دور ه ر د ش ده است ، امک ان ثب ت نام دو بار ه ند ار د .
بند ۴
در مرح لھ انتخ ا ب ، فیلم ھ ا می بایست با ز یر نو ی س انگ لیسی و ی افر انسھ ارس ال شو ند. در صورت نز دیک بودن ر ای دو
فیلم، چ نانچ ھ یکی از آنھ ا نسخ ھ با ز یر نو یس فر انس ھ و یا دیگر ز بان ھ ای ارو پایی ر ا د اش تھ باش د، در ر ای نھ ایی تاثیرگذ ار
خواھد بو د.
بند ۵
در ص ورت پید ا ش دن اس پانس رب ر ا ی پر د اخت ھز ینھ ھ ا ی س ف رو اسک ان ، ک ارگر د ان فیلم ھ ا ی پذیر فتھ ش ده بر ا ی حض و ر د ر
جشنو ار ه بھ پار ی س دعوت خو اھ ند ش د. ھمچ نین امک ان د ار د آنھ ا بھ نم ای ش ھ ا ی مح ل ی در دیگر ش ھرھ ا ی فر انس ھ و ی ا اور پا
دعوت شو ند. برگز ارک ننده ح د اک ثر تلاش خود ر ا بر ا ی پید ا کر دن اس پانسر خو اھد ک ر،د ام ا م تاس فانھ نمی تو اند آنر ا ب ھ
صروت قط عی ب ا ر یھ مھ یف یل م ھا تضم ین ک ن د.
بند ۶
تصم یم گ یری در بار هت ا ر یخ، ز ا من ، تی برت و تعد اد نم ای ش فیلم ھ ا، تغ ی ی ا رت اح تم ال ی در ج دول نم ای ش و قیمت بلیط ب رع ھده
برگز ار ک ننده می باش د .
بند ٧
ھای ت انتخ ا ب ش امل افر اد خ بر ه و حر فھ ا ی می باش د و مدیر جش نو ار ه ر یاست آنر ا بر ع ھده د ار د. معمولا مدیر جش نو ار ه بر
اسا س د ان ش خود از س ینم ا ی مس تند ایر ان انتخ ا ب او لیھ ر ا بھ انج ام می رس اند. فقط مو ار د ز یر بر ا ی انتخ ا ب فیلم پذیر فتھ می
و یا لینک آنلا ین ب ا زوی ی رن س انگ لی سی یا فر ان سھ . در صورت انتخ اب فیلم، م یبایست اق لام Blu-ray یا DV D: شود
و یک نسخ ھ ک لین با ک یفی ت بالا ، م تن فیلم با تایم کد بھ ز بان فارسی و انگ لیسی ( و در صروت موجود (Press kit) تبلیغ اتی
بدون فرانس ھ) بھ جش نو ار ه ارس ال گر دد . شرکت کندگ ان می با یس ت کیپ فیلم ش ان ر ا ارس ال ک نند و نسخ ھ ا ص ل یر ا پی ش
خود نگ ھ دا ن رد .
بند ٨
ھای ت ژوری ترک یبی از فیلم س از ان ایر انی و فر انسوی است کھ تکر ی ب آنھ ا توسط مد ی رجش نو ار ه تع یین خو اھ د ش د. ھ یا ت
ژویر قبل از نم ای ش نھ ایی در پار ی س تشک یل ج لس ھ می دھد و بر اس ا س آر ا و گ فتگوھ ا ی ک ارش ناسی دو ج ایز ه ا ص ل ی ش امل
ادھ ا خو ادھ ش د . ای ن جو ای ز ش امل ج ایز ه نقدی نمی باش ند. در Silver Regard d’Ira nو Golden Regards d’Iran
م ا و ر دخ ا ص ممکن است ھ یا ت ژوری و یا مدری ج ن شو ار ه بر اس ا س شر ایط جو ایز دیگری ر ا اھ د ا ک نن د.
بند ٩
برا ی تبلیغ و ا طلاع رس انی د ربار ه جش نو ار،ه صحا بان آثار پذیر فتھ ش ده ح قاس تفاده ر ایگ ان از عکس ھ ا و قس م تی از ف یلم
ھا (حد اک ثر س ھ دقیقھ) در رس انھ ھ ا ( رونازمھ،ا ینتر نت و تلو یز یون )و و بس ایت ج ن شو ار ه را ب ھ برگز ارک نند ه م یدھ ندآ. ن ا ھ
م یپذیر ند کھ فیلم ش ان ب ھ صروت ر ایگ ان در س الن ھ ایی در پار یس و دیگر شھرھ ا ی فر انسوی و ارو پایی ن ا میش د اده شود
و نسخ ھ آنلا ی نآ ن (اب دس ترسی محدو د با شنا سھ و ر مز) ب ا ری د ا ورا،ن ھای ت انتخ ا ب ور س ان ھ ھ ای مشخص ارسا ل ش و .د
بند ١٠
شمال پنج فیل ما ز ھر دور ه کھ بیش تر ین توج ھ ر ا ج ل ب کر د ها ند ر ا « برھتین ھ ا » جشنو ار ه ق ص د دا ر دی کپ ک یج دی وی د ی
تھھ ی نماید. این پک ی ج جبنھ اقت ص ادی ن دا ر د و بیش ت رب ر ا ی ا ت سفداه ک تابخ انھ ھ ای رسانھ ا ی فرانس ھ می باش د. بدرگنان دو ج ایز ه
ا ی صلحمت ا جزو این پنج فیلم خو اھ ند بود و ص ا حابن این آثا ر ح قچینن اس تفاده ا ی ر ا بھ صو رتپخ ش غری انحص اری
پرذیفتھ ا ن. د ابلتھ آنھ ا از بشخی ا ز درآمد فیلم در ص ور ت ف رو ش م نتفع خو اھ ندش د. لازم بھ ذکر اس ت ای ن بخش ب ھھ یچ شکل
وابس تھ ا س ت. « نگاھی بھ ایر ان » یک فع الی ت تج اریم حوسب نمی شود چون ھ ی مش ھ بھ جش نو ار ه
بند ١١
کراگر د ان ھیای کھ فیلم نآ ھ ا پرذیفتھ ش ده است با ی د لی س تی ا زا ق لا متبلیغ یر ا ب ا ری تایید نھ ای ی آاثرش ان ار اھی نم ایند. ای ن لی ست
4 فیلم بھ صو ر تکیلن بھ K و یا HD شمال س یناپ س و م تن فیلم، عکس ھا ی ا زفیلم و ک ارگر د ان و روزمھ ایشان، نسخ ھ
زابن فارسی و یا در صور تمجوود بود ن نخس ھ دوبل ھ شده بھ ان گ ل یسی وی ا فرا ن ھ سو یک تر یلر اب ز یر ن وی س انگ لیسی م ی
با ش د .ت ایید نھ ایی اتنخ اب فیلم در این جش نو ار ه فق طپ سا زا ر ایھ ک امل و ریاگ ان ای ن مو ارد مقدور خو اھ د بود .
بند ١٢
پ س از اطلاع صحاب اثر در بار هاتنخ اب فیلمش در ج شون ار ه، ی ک گو اھی انتخ ا ب از طرف برگ زاکرنند ه ب ا ری ایش ان
اسر ا لخ و اھ د ش د . پس از ارس ال این گو اھی ، بھ دلا یل فنی و لجس تی ک ، امک ان ح ذف فیل م از بر نامھ جش نو اره تسوط ص احب
ا ث ر ودج ون خ ا وھ د د اشت .
بند ١٣
شخ ص ی کھ فیلم ر ا در ج ن شو ار هث ب ت نام می ک ند بھ صورت رسمی تایید می ک ند کھ تم ام ح قوق اثر در اخ تیار اوست و یا
ای ن کرا ر ا با تایید و تو افق ص اح بان ا صیل اثر بھ انج ام می ر ساند .
ب ن د ١۴
فیلم ھ ای ی ک ھ در جش نو ار ه اتنخ اب شده و یا ج ایز ه گر فتھ ادن ممکن است یکبار د یگر در طی سا ل بھ صور تر ایگ ان د ر
کھ کول پی مر تبط با جش نو ار ه است ب ھن م ایش در آنید. “Cine-club Regards d’Iran”
بند ١۵
برگز ارک ننده جش نو ار ه بھ ص اح بان آثار پذ ی ف رتھ ش ده پیش نھ ا د می ک ن د ک ھ در ص ورت تم ایل ، فیلم ھ ا ی آنھ ا ب ھ صور تدی وی
عرض ھ « نگاھی بھ ایر ان » در بخش فیلم ھ ا ی ICTVOD و در پلتفر م « موجعم ھ ی نگاھی بھ ایر ان » دی و ی ا بل ورٍ ی در
شود. این امک ان فق ط بر ای نسخ ھ فر ا نوسی فیلم ھ ا موجود است و نیاز بھ ع قد قر ار د اد جا دگ انھ بین ص احب اثر و شرکت
م یباش د. Ecrans des Mondes
بند ١۶
ثب ت نما یک فیلم د ر ج ن شو ار ه بھم ع نا ی پذیرش تم ام بندھ ای ق ا ونین این جش نو ار ه می باش د .
برگز ار می گرد د. ECRANS DES MONDES تسوط موسس ھ “Regards d’Iran” ج شون ا ره
©2024 Ecrans des Mondes

RÈGLEMENT

Regards d’Iran

-Festival européen de documentaires iraniens-

Article 1

Le Festival de documentaires Regards d’Iran est organisé par « Écrans des Mondes », association à but non-lucratif sise dans la Brie des 2 Morin, dans l’est parisien. Le Festival est ouvert aux œuvres des réalisateurs iraniens de films documentaires. Dans la sélection des films, les organisateurs et le comité de sélection prennent en compte à la fois la qualité artistique du film, sa force du contenu et son originalité. Ce n’est qu’à titre tout à fait exceptionnel qu’un film d’un réalisateur étranger sera considéré, à condition bien entendu que le sujet traite de l’Iran.

Article 2

Les films peuvent être inscrits par les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs ou tout autre représentant légal. L’inscription d’un film au Festival est gratuite. Sa diffusion dans le cadre du Festival dans toutes ses éditions ainsi que dans les cycles mensuels y associés (saison) est également gratuite et non-assujetti à des paiements de droits de diffusion.

Article 3

Un film déjà refusé par le Festival ne peut être soumis à nouveau.

Article 4

Pour la phase de sélection, les films doivent être envoyés soit en version sous-titrée française ou anglaise. La disponibilité d’une version française ou d’une autre version européenne du film, l’anglais mis à part, pour sa diffusion au Festival et ciné-clubs, représente en cas de vote égal un critère déterminant de sélection.

Article 5

Les réalisateurs dont le film est programmé en compétition seront invités au Festival de Paris pour présenter leur film, et ce sous réserve qu’un sponsor accepte de financer les billets d’avion ainsi que les séjours en France. Ils pourront, le cas échéant, également être invités à présenter leur film dans d’autres villes françaises et européennes, organisatrices d’éditions locales. Les organisateurs font de leur mieux pour trouver de tels sponsors mais ne peuvent malheureusement pas garantir d’y parvenir pour tous les films.

Article 6

Les lieux, la date, le choix horaire, l’ordre et le nombre de passages (y compris une éventuelle déprogrammation) et les tarifs d’entrée sont placés sous la responsabilité des organisateurs qui agiront au mieux des intérêts de la manifestation.

Article 7

Le comité de sélection est composé de personnalités qualifiées et présidé par le Directeur du Festival. Ce dernier procède habituellement à une pré-sélection en fonction de sa connaissance de la production iranienne. Seuls sont acceptés pour la sélection des films les supports suivants : DVD ou Blu-ray en version sous-titrée française ou anglaise, ou un lien de visionnage dans les mêmes langues. En cas de sélection, le festival aura besoin en plus d’un dossier de presse et d’une version clean-feed du film en haute définition, avec le script time-codé, en version originale et en version anglaise ou française. Les participants ne doivent envoyer que des copies de leur film. Le Festival ne saurait être tenu responsable en cas de dommage sur un master envoyé.

Article 8

Le Jury du Festival est composé de personnalités compétentes de l’Iran et de la France. Sa composition est déterminée par le Directeur du Festival. Le Jury se réunit en principe le week-end précédant l’édition parisienne du festival et décerne, après due discussion et vote, les deux principaux prix, savoir : Regards d’Iran d’Or et Regards d’Iran d’Argent. Ces prix, sauf exception, ne sont pas dotés de rémunérations. Le Jury et/ou la Direction du Festival pourra également discerner d’autres récompenses en fonction de la situation spécifique de chaque édition.

Article 9

Les ayants-droits des films sélectionnés accordent au Festival un droit d’utilisation gracieux des photos et des extraits des films sélectionnés (3 minutes maximum) dans les médias (presse, internet, TV), sur le site internet du Festival et ceci uniquement à des fins de promotion du Festival. Ils acceptent que leur film soit montré sans rémunération dans les salles dédiées du Festival à Paris et dans les autres villes françaises et européennes, et qu’ils soient mis en ligne en accès restreint (avec accès par login et mot de passe) pour les besoins d’organisation et de relations publiques et presse du festival, ainsi que pour les travaux du comité de sélection et du Jury.

Article 10

Le Festival a l’intention de préparer, principalement à destination des médiathèques de France, donc dans un esprit non-commercial, un pack DVD « Best of » comportant les 5 films qui ont été remarqués le plus lors de chaque édition. Parmi ces 5 films figurent bien sûr les lauréats des prix accordés, et les ayants-droits sont d’ores et déjà d’accord pour autoriser cette utilisation à titre non-exclusif. Ils seront, bien entendu, bénéficiaires au prorata temporis des recettes nettes générées par cette mise en avant. En aucun cas, cette activité peut être assimilée à une publication commerciale, car elle restera toujours liée au Festival Regards d’Iran et à sa promotion.

Article 11

Une liste d’outils promotionnels est demandée aux réalisateurs dont les films sont sélectionnés de manière à finaliser leur inscription au festival. Cette liste comporte notamment des éléments éditoriaux (synopsis et scripts), visuels (photos du film et du réalisateur avec sa filmographie) et technique (fichier HD ou 4K clean-feed du film avec son iranien et anglais ou français et fichier d’une bande annonce en anglais). La validation définitive de l’inscription au festival n’est effective que lorsque qu’il dispose de tous ces outils mis à la disposition du Festival gratuitement par les ayants-droits du film.

Article 12

Une fois mention faite aux ayants-droits de la sélection officielle de son film, un certificat de sélection lui sera envoyé par les organisateurs du Festival. Passé l’envoi de ce certificat, et pour des raisons purement logistiques, un film ne peut être retiré par ses ayants-droits de la programmation du Festival.

Article 13

La personne inscrivant le film atteste formellement détenir tous les droits du film pour son inscription ou agissant avec l’accord de son/ses ayants-droits.

Article 14

Les films sélectionnés et/ou primés lors du Festival Regards d’Iran peuvent faire l’objet d’une deuxième diffusion gratuite dans le courant de l’année suivante dans le cadre des projections mensuelles « Ciné-club Regards d’Iran »

Article 15

Les organisateurs du festival offrent aux ayants-droits des films inscrits -sans aucune contrainte- la possibilité de faire figurer leur film dans la « Collection Regards d’Iran » sous forme de DVD/blu-ray et celle de la plateforme ICTVOD comprenant une rubrique de films Regards d’Iran. Ces possibilités sont réservées exclusivement aux versions françaises du film et nécessitent la conclusion d’un accord écrit séparé entre les Ecrans des Mondes et les ayants-droits.

Article 16

L’inscription d’un film au Festival implique l’acceptation sans exceptions de tous les articles du présent règlement. Le Festival Regards d’Iran est organisé par l’association ECRANS DES MONDES

© 2024 Ecrans des Mondes

FESTIVAL RULES

Regards d’Iran

-European Festival for Iranian Documentaries-

Article 1

The documentary film festival Regards d’Iran is organized by « Écrans des Mondes », a non-profit association located in the Brie des 2 Morin, in the east of Paris. The Festival is open to the works of Iranian documentary filmmakers. In selecting the films, the organisers and the selection committee take into account the artistic quality of the film, its strength of content and its originality. Only in exceptional cases will a film by a foreign director be considered, provided of course that the subject matter is Iranian.

Article 2

Films may be entered by directors, producers, distributors or any other legal representative. The submission of a film for the Festival is free of charge. Its screening in the Festival in all its editions as well as in the associated monthly cycles (season) is also free of charge and not subject to any broadcasting rights payments.

Article 3

A film that has already been refused by the Festival may not be resubmitted.

Article 4

For the selection phase, films must be sent in either French or English subtitled versions. The availability of a French or other European version of the film, apart from English, for screening at the Festival and film clubs, is a decisive selection criterion in the event of a tie vote.

Article 5

Directors whose films are entered in the competition will be invited to the Paris Festival to present their films, provided that a sponsor agrees to finance their air tickets and their stay in France. They may also be invited to present their film in other French and European cities where local editions are being organised. The organisers will do their best to find such sponsors, but unfortunately cannot guarantee to do so for all films.

Article 6

The location, date, choice of time, order and number of screenings (including possible deprogramming) and entrance fees are the responsibility of the organisers who will act in the best interests of the event.

Article 7

The selection committee is composed of qualified personalities and chaired by the Festival Director. The latter usually makes a pre-selection based on his knowledge of Iranian production. Only the following media are accepted for the selection of films: DVD or Blu-ray with English or French subtitles, or a link to view in the same languages. In case of selection, the festival will also need a press kit and a clean-feed version of the film in high definition, with the time-coded script, in the original version and in English or French. Participants should only send copies of their film. The Festival cannot be held responsible for any damage to the master film.

Article 8

The Festival Jury is composed of competent personalities from Iran and France. Its composition is determined by the Festival Director. The Jury meets in principle the weekend before the Paris edition of the festival and awards, after due discussion and voting, the two main prizes, namely Golden Regards d’Iran and Silver Regard d’Iran. These prizes, except in exceptional cases, do not include any remuneration. The Jury and/or the Festival Management may also award other prizes according to the specific situation of each edition.

Article 9

The beneficiaries of the selected films grant the Festival the right to use, free of charge, photos and extracts of the selected films (3 minutes maximum) in the media (press, internet, TV) and on the Festival website, solely for the purpose of promoting the Festival. They accept that their film may be shown without remuneration in the Festival’s dedicated theatres in Paris and in other French and European cities, and that they may be put online with restricted access (with login and password) for the needs of the Festival’s organisation and public and press relations, as well as for the work of the selection committee and the Jury.

Article 10

The Festival intends to prepare a « Best of » DVD pack containing the 5 films that received the most attention during each edition, mainly for the use of media libraries in France, and therefore in a non-commercial spirit. These 5 films include, of course, the winners of the prizes awarded, and the rights holders have already agreed to authorise this use on a non-exclusive basis. They will, of course, benefit on a pro rata basis from the net revenues generated by this promotion. In no case, this activity can be assimilated to a commercial publicity, because it will always remain linked to the Festival Regards d’Iran and its promotion.

Article 11

A list of promotional tools is requested from the directors whose films are selected in order to finalize their registration to the festival. This list includes editorial elements (synopsis and scripts), visual elements (photos of the film and the director with his filmography) and technical elements (HD or 4K clean-feed file of the film with Iranian language and English or French sound and a trailer file in English). The final validation of the submission to the festival is only effective when all these tools are available to the Festival free of charge by the film’s rights holders.

Article 12

Once the rights holders have been informed of the official selection of their film, a selection certificate will be sent to them by the Festival organisers. Once this certificate has been sent, and for purely logistical reasons, a film cannot be withdrawn by its rights holders from the Festival programme.

Article 13

The person submitting the film formally certifies that he/she holds all the rights to the film for his/her entry or is acting with the agreement of his/her beneficiary(ies).

Article 14

Films selected and/or awarded during the Regards d’Iran Festival may be shown a second time free of charge during the following year as part of the monthly « Ciné-club Regards d’Iran » screenings.

Article 15

The festival organizers offer to the rights holders of the registered films -without any constraint- the possibility to have their film included in the « Regards d’Iran Collection » in the form of DVD/blu-ray and in the ICTVOD platform including a section for Regards d’Iran films. These possibilities are reserved exclusively for French versions of the film and require a separate written agreement between Ecrans des Mondes and the rights holders.

Article 16

The submission of a film in the Festival implies the acceptance without exception of all the articles of the present rules.

The Regards d’Iran Festival is organised by the association ECRANS DES MONDES

© 2024 Ecrans des Mondes